Toyota Auris: Menu zakładek

Toyota Auris –> Zespół wskaźników –> Wyźwietlacz wielofunkcyjny (wersje z zespołem wskaźników 2-tarczowym) –> Menu zakładek

Obsługa przełączników sterowania zespołem wskaźników

Wyźwietlacz wielofunkcyjny jest obsługiwany za pomocą przełączników sterowania zespołem wskaźników.

: Wyźwietlanie menu
zakładek/Wybór menu zakładek

: Zmiana wyźwietlanego
elementu, przewijanie ekranu w górę lub w dół i przesuwanie kursora w górę lub w dół

Obsługa przełączników sterowania zespołem wskaźników


  1. Naciźnięcie: Wprowadzanie zmiany ustawień

Przytrzymanie wciźniętego przycisku: Zerowanie

  1. Powrót do poprzedniego ekranu

Informacje podróżne

Informacje podróżne 1/Informacje podróżne 2/Informacje podró żne 3

Informacje podróżne 1

Informacje podróżne 2

Informacje podróżne 3 (w niektórych wersjach)

Wyźwietlane elementy (wymienione poniżej) mogą być zmieniane na ekranie ustawień.

Informacje podróżne


Informacje podróżne


*1: W niektórych wersjach

*2: Wartoźci, które mogą być wyzerowane, będą zaznaczone okręgiem ( )
wyźwietlonym w prawym górnym rogu.

Aby wyzerować dany element, należy wyźwietlić żądany element, a następnie przytrzymać wciźnięty przycisk 
. Jeżeli oba wyźwietlane elementy mogą być wyzerowane, pojawi się ekran wyboru elementu do wyzerowania.

*3: Pokazywaną wartoźć źredniego zużycia paliwa należy traktować jako orientacyjną.

*4: W przypadku dolania do zbiornika niewielkiej iloźci paliwa pokazywana wartoźć może nie ulec zmianie.

Podczas uzupełniania paliwa należy wyłącznik zapłonu przełączyć w pozycj ę "LOCK" (wersje z mechanicznym kluczykiem) lub przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony (wersje z elektronicznym kluczykiem). Uzupełnienie paliwa bez wyłączenia silnika może spowodować, że pokazywany na wyźwietlaczu stan nie zostanie zaktualizowany.

*5: Odległoźć ta obliczana jest na podstawie źredniego zużycia paliwa. Z tego powodu może różnić się od wartoźci rzeczywistej.

Lampka kontrolna trybu jazdy ekonomicznej (w niektórych wersjach)

Cyfrowy prędkoźciomierz

Pokazuje prędkoźć samochodu jako liczbę.

Ustawienia wskazań wyźwietlacza

Czułoźć układu ostrzegania o
niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) (w niektórych wersjach)

Czułoźć układu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) można ustawić na dwóch różnych poziomach.

Układ wspomagania parkowania
z czujnikami odległoźci (w niektórych wersjach)

Wybrać, aby włączyć lub wyłączyć układ wspomagania parkowania z czujnikami odległoźci.

Rozpoznawanie znaków
drogowych (RSA) (w niektórych wersjach)

Wybrać, aby włączyć lub wyłączyć układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA).

Podźwietlenie wskaźników


Wybrać, aby ustawić intensywnoźć podźwietlenia wskaźników w trybie nocnym*.

Inne ustawienia


Wybrać menu, aby zmienić ustawienia następujących elementów:

Ustawienia układu rozpoznawania
znaków drogowych (RSA) (w niektórych wersjach)

Ustawienia układu wstrzymywania
pracy silnika "Stop & Start" (w niektórych wersjach) Czas działania układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start", gdy uruchomiony jest układ klimatyzacji, można ustawić na dwóch różnych poziomach.

Jednostki

Wybrać, aby zmienić jednostki wyźwietlane na wyźwietlaczu wielofunkcyjnym.

Lampka kontrolna trybu jazdy
ekonomicznej (w niektórych wersjach)

Wybrać, aby włączyć lub wyłączyć lampkę kontrolną trybu jazdy ekonomicznej.

Informacje podróżne 1/Informacje podróżne 2/Informacje podróżne 3

Wybrać, aby zaznaczyć do 2 elementów, które będą kolejno wyźwietlane na ekranie "Informacje podróżne 1", "Informacje podróż- ne 2", "Informacje podróżne 3" (w niektórych wersjach).

Wyźwietlanie wyskakujących okien (pop-up)

Wybrać, aby włączyć lub wyłączyć możliwoźć ukazywania się w niektórych sytuacjach wyskakujących okien (pop-up).

Wyzerowanie

Przywrócenie domyźlnych ustawień dla zarejestrowanych lub zmienionych ustawień wskazań wyźwietlacza.

Język


Wybrać, aby zmienić język.

Wskaźnik trybu jazdy ekonomicznej (w niektórych wersjach)

  1. Lampka kontrolna trybu jazdy ekonomicznej Lampka kontrolna trybu jazdy ekonomicznej źwieci się, gdy samochód jedzie w sposób ekonomiczny. Zbyt głębokie wciźnięcie pedału przyspieszenia lub zatrzymanie samochodu powoduje zgaźnię- cie lampki.

  2. Wyźwietlacz zakresu jazdy ekonomicznej Przedstawia zakres jazdy ekonomicznej, wskazując jej aktualny poziom na podstawie przyspieszenia samochodu.
  3. Poziom jazdy ekonomicznej na podstawie przyspieszenia Liczba zielonych segmentów wyźwietlanych na wyźwietlaczu zakresu jazdy ekonomicznej zmniejsza/zwiększa się w zależnoźci od przyspieszenia.

    Jeżeli poziom przyspieszenia przekroczy zakres jazdy ekonomicznej, wszystkie zielone segmenty znikną i zgaźnie lampka kontrolna trybu jazdy ekonomicznej.

  4. Zakres jazdy ekonomicznej

Wskaźnik trybu jazdy ekonomicznej nie będzie działał w następujących sytuacjach:

Wyźwietlanie wyskakujących okien (pop-up) układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" (w niektórych wersjach)

W niektórych sytuacjach następujące informacje dotyczące układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" będą chwilowo wyźwietlane na wyźwietlaczu wielofunkcyjnym:

Jasnoźć podźwietlenia wskaźników (tryb dzienny i tryb nocny)

Jasnoźć podźwietlenia wskaźników zmienia się pomiędzy trybem dziennym i trybem nocnym.

Wersje bez automatycznie włączanych i wyłączanych źwiateł głównych

Wersje z automatycznie włączanymi i wyłączanymi źwiatłami głównymi

W trybie nocnym jasnoźć podźwietlenia wskaźników zostanie nieznacznie obniżona, o ile nie zostanie ustawiona maksymalna jasnoźć podźwietlenia wskaźników.

Wstrzymanie wyźwietlania ustawień

Podczas jazdy wyźwietlacz wielofunkcyjny nie może być przestawiony w tryb zmiany ustawień. Przed zmianą ustawień należy zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu.

W następujących sytuacjach zmiana ustawień może zostać chwilowo wstrzymana.

Po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora

Informacje podróżne* zostaną skasowane: *: Z wyjątkiem czasu działania układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start"

Wyźwietlacz ciekłokrystaliczny

Na wyźwietlaczu mogą pojawiać się niewielkie plamki lub punktowe rozjaźnienia.

Jest to cecha charakterystyczna wyźwietlacza ciekłokrystalicznego, która nie wpływa na jego własnoźci funkcjonalne.

Zakończenie wyźwietlania

Jeżeli wyłącznik zapłonu zostanie przełączony w pozycję "LOCK" (wersje z mechanicznym kluczykiem) lub przyciskiem rozruchu zostanie wybrany stan wyłączony (wersje z elektronicznym kluczykiem), na wyźwietlaczu wielofunkcyjnym jeszcze przez pewien czas będą wyźwietlane następujące informacje:


Środki ostrożnoźci dotyczące wyźwietlacza wielofunkcyjnego podczas jazdy

Gdy temperatura wyźwietlacza jest bardzo niska

Przed przystąpieniem do korzystania z informacji ukazujących się na wyźwietlaczu należy doprowadzić do rozgrzania wnętrza samochodu. Przy bardzo niskich temperaturach wyźwietlacz ciekłokrystaliczny reaguje w sposób spowolniony, przez co zmiany wskazań ukazują się z opóźnieniem.

Gdy na przykład informacja o włączonym właźnie biegu nie ukaże się natychmiast na wyźwietlaczu, kierowca może powtórzyć operację redukcji biegów, doprowadzając do gwałtownego i nadmiernego hamowania silnikiem, w wyniku czego może dojźć do wypadku, w wyniku którego może dojźć do źmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Zalecenia dotyczące zmiany ustawień funkcyjnych wyźwietlacza

Ponieważ w trakcie zmiany ustawień funkcyjnych wyźwietlacza silnik powinien być uruchomiony, samochód powinien być zaparkowany w odpowiednio wentylowanym miejscu. W pomieszczeniu zamkniętym, np. w garażu, mogą gromadzić się zawierające trujący tlenek węgla (CO) spaliny, przedostając się również do wnętrza samochodu. Grozi to źmiercią lub poważnym zagrożeniem zdrowia.


Podczas dokonywania zmiany ustawień funkcyjnych

Aby zapobiec rozładowaniu akumulatora, należy upewnić się, że silnik jest włączony.

Informacje podróżne/Dystans jaki pozostał do momentu wymiany oleju silnikowego

Przełączanie wskazań wyźwietlacza Wyźwietlacz można przełączać pomiędzy poszczególnymi elementami, naciskając przyc ...

Informacje o zużyciu paliwa

Informacje o zużyciu paliwa mogą być wyźwietlane na ekranie systemu nawigacji lub na ekranie systemu multimedialnego. System nawigacji lub system multimedialn ...

Zobacz tez:

System monitoringu wnętrza pojazdu i zabezpieczenia przed odholowaniem
Funkcja monitorowaniu lub kontrolowania wchodząca w skład alarmu antykradzieżowego* za pomocą ultradźwięków wykrywa niepowołany dostęp do samochodu. Włączanie Funkcja ta włącza się automatycznie w momencie aktywacji al ...

Widok ogólny tablicy rozdzielczej
kierownica z lewej strony kierownica z prawej strony Nawiewniki. Patrz Nawiewniki. Kierunkowskazy. Patrz Kierunkowskazy. Światła drogowe. Patrz Sterowanie oświetleniem. Pojazdy z kierownicą z lewej strony z układem sterowania głosem - sterowanie w ...

Obsługa techniczna
Wymagania dotyczące obsługi technicznej Niezbędnym warunkiem bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji jest codzienna dbałość o samochód i regularnie wykonywane zabiegi serwisowe. Poniżej podane są ogólne zalecenia producenta samochodu. Przegl ...

Categorie